Groen betekent in de eerste plaats dat de wijk veel groen in de vorm van bomen en struiken zal hebben. De afwateringsgebieden zullen de belangrijkste openbare groengebieden zijn, vooral natuurlijk vanwege de aanwezigheid van voldoende water. 

Met de term ‘Groen’ doelen we ook op duurzaamheid en dat betekent dat iets heel lang blijft voldoen aan de eisen die je er aan stelt. Met het begrip ‘een groene wijk’ bedoelen we dus dat het een wijk is die ook over een groot aantal jaren nog steeds als een goed en prettig woongebied ervaren kan worden.

Duurzaam betekent ook dat er gedacht wordt aan duurzame materialen, energie‐ en klimaatbewust bouwen, gebruik maken van de natuurlijke omstandigheden, e.d.

Duurzaamheid bereik je niet alleen door je materiaalgebruik, maar vooral ook door een goede samenhang binnen de wijk. Integraliteit staat voorop om duurzaamheid te bereiken in Wechi. Met integraliteit wordt vooral gedoeld op een wijk waar de vele verschillende doelgroepen uit de bevolking op een prettige manier kunnen samenwonen. Dit kan bereikt worden door het aanbieden van een goede verwevenheid van verschillende woningtypes die zowel in grootte als architectuur en prijsklasse aansluiten bij de behoeften van die vele verschillende doelgroepen.

In de filosofie van Wechi Management Company moet een wijk de ruimte bieden om de samenleving te huisvesten en niet alleen individuele mensen of gezinnen. De integraliteit van de samenleving (verschillende culturen, inkomensgroepen, jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, enz.) ‘dwingt’ om een wijk ook een integraal karakter te geven. Integraal betekent o.a. dat er binnen de wijk ruimte is voor recreatie en werken, aangezien dit hoort bij het begrip ‘wonen’.

WECHI
GROEN, LEEFBAAR EN VEILIG

Een ander duurzaamheidsaspect is de ruimtelijke samenhang zowel binnen de wijk als tussen Wechi en de omliggende wijken. De bewoner en bezoeker moeten zich kunnen oriënteren binnen de wijk en de herkenbaarheid van een buurt is belangrijk omdat het een eigen identiteit en trots aan de buurt of straat geeft.